جوشکاری

صنعت کاربرد

به طور کلی جوشکاری به دو روش جوشکاری ذوبی و جوشکاری غیر ذوبی انجام میشود