هوافضا و هواپیماسازی

صنعت کاربرد

پارسیا گاز آماده ی همکاری با شرکت هایی است که به طور مشخص در زمینه ی هوافضا و هواپیما سازی فعالیت دارند که با ارائه راه کار های هدفمند با تولید، مصرف کنندگان بتواندد در کنار دستیابی به استاندارد های بالای محیط زیستی و امنیتی هزینه ی تولید خود را کاهش دهند و در جهت بهینه سازی سیستم تولید خود بهترین عملکرد را داشته باشند. در پارسیا گاز تلاش ما افزایش بهره وری شماست.