برشکاری

صنعت کاربرد

با توجه به اهمیت فرایند های برشکاری و شیار زنی در صنعت، این فرایند به چند روش انجام میشود:
1. برشکاری با گاز سوختنی و اکسیژن(OFC) Oxy fuel gas cutting.
2. برشکاری با الکترود کربنی و هوا(CAC-A) Air carbon arc cutting
3. برشکاری قوس پلاسما(PAC) Plasma arc cutting.
4برش با لیزر
به طور معمول در برشکاری به منظور اکسیداسیون و افزایش حرارت از گازهای صنعتی استفاده می شود. بنابراین تیم متخصص تحقیق و توسعه ی پارسیا گاز جهت ارائه راه حل و مشاوره در زمینه ی میزان مصرف گازها و درصد خلوص آنها شما را در جهت ارتقای فرایند خود یاری میسازد.