پرینت سه بعدی

صنعت کاربرد

گازهای صنعتی به منظور کنترل اتمسفری تولید مواد و تولید پودرهای فلزی مخصوص در ساخت سه بعدی مورد استفاده قرار می گیرد.