صنعت مواد شیمیایی:

صنعت کاربرد

پارسیا گاز آماده ی همکاری با شرکت های شیمیایی جهت ایجاد روش های جدید برای بهبود عملکرد خود و دستیابی به اهداف زیست محیطی و کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری می باشد که بتواند با ارائه سیستم های تامین قابل اعتماد و کارآمد و همچنین خدمات و برنامه های هدفمند با صنعت آنها در جهت تولید مواد شیمیایی آن ها را همراهی کند.